Motioner o interpellationer

Till Kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om ensidigt vinklad information i kommunens tidning DanderydsAktuellt och behovet av att ta fram en redaktionell policy för tidningen

Danderyds kommun ger sedan många år tillbaka ut tidningen DanderydsAktuellt som delas ut i alla kommuninvånares brevlådor. Utgivningstakten är för närvarande 5 gånger per år. Tidningen produceras av kommunens informationsavdelning och ansvarig utgivare är kommunikationschef Jan-Erik Alnebrand.

Syftet med tidningen är enligt Jan-Erik Alnebrand att: ”informera invånarna om vilken service vi utför utifrån det uppdrag vi har”. ”Vi” får i sammanhanget antas avse kommunen. Någon redaktionell policy som redogör för tidningens syfte, förväntade innehåll och krav på opartiskhet finns emellertid inte.

Då vi socialdemokrater upplever att tidningen under en längre tid har varit ett organ för den politiska majoriteten att – på ett positivt vinklat vis – berätta om allt bra man gör för kommunen, ser vi behovet av att strama upp ramarna kring hur DanderydsAktuellt används.

Det får inte råda några tveksamheter kring vem som är avsändare av tidningen eller att tidningen har integritet nog att föra ut information till Danderyds medborgare på ett sakligt, nyanserat och opartiskt vis.

Den politiska oppositionen får exempelvis endast medverka i tidningen en gång om året och då med en mindre textruta där respektive partis gruppledare får kommentera sitt budgetförslag. Någon rapportering av motioner, interpellationer, reservationer eller andra politiska förslag som oppositionen lägger i fullmäktige görs heller inte.

Moderaternas främsta företrädare medverkar däremot i så gott som samtliga nummer av tidningen och förekommer ofta på bild flertalet gånger i varje nummer.

Kommunens informationstidning kan knappast vara tänkt att fungera som en partiinlaga för det för närvarande största partiet i kommunen. I sådana fall ska det framgå tydligt för läsarna, det vill säga Danderyds invånare som finansierar tidningen.

Ny teknik och sociala medier innebär vidare att människor varje dag får ta del av enorma flöden av information. Det har blivit allt svårare att orientera sig kring vilka som står bakom olika budskap och vad det egentliga syftet är. Transparens och tydlighet kring vem som är avsändare av all information är därför en grundläggande demokratisk och pressetisk princip som det är viktigare än någonsin att slå vakt om. Precis som för de etablerade medierna är en pressetisk medvetenhet ett sätt att skapa och vårda förtroendet mellan läsarna och tidningen. Det tjänar alla tidningar på, oavsett om det är en kommuntidning eller en stor dagstidning.

Vi föreslår därför fullmäktige att besluta att en redaktionell policy för Danderyds Aktuellt ska tas fram och att det arbetet görs i partigemensamma överläggningar där samtliga politiska partier i fullmäktige finns representerade och deltar på lika villkor.

Danderyd den 1 februari 2021

Jenny Åkervall, gruppledare Socialdemokraterna i Danderyd


Interpellation från Socialdemokraterna med anledning av blixtnedläggning av verksamhet för barn med särskilda behov vid Vasaborg/Sörgården.

Till utbildningsnämndens ordförande:

Det har via föräldrar till barn på Vasaborg/Sörgården kommit till vår kännedom att kommunen planerar att genomföra en abrupt och skyndsam nedläggning av verksamheten på Vasaskolan.

På Vasaborg/Sörgården går barn med särskilda behov med diagnoser som autism och intellektuella funktionsnedsättningar och skolan erbjuder en mycket väl fungerande verksamhet där man bl.a framgångsrikt arbetar enligt den evidensbaserade metoden TBA (tillämpad beteendeanalys).

Föräldrarna fick i förra veckan besked om att beslut om nedläggning av skolan ska fattas av utbildningsnämnden redan nu på onsdag den 9 december. Vart barnen ska flytta vet de ej, verksamheten är ej ännu etablerad. Beskedet har väckt stor oro bland föräldrar och barn.

  • Stämmer det att kommunen nu med påfallande kort varsel lägger ner en väl fungerande verksamhet för de mest utsatta barnen?
  •  Varför görs detta så skyndsamt, med sekretessbelagt underlag, utan dialog med berörda föräldrar och utan att kunna tala om vart barnen istället ska ta vägen?
  • Kommer barnen att i den nya verksamheten kunna arbeta vidare på samma sätt som tidigare med den framgångsrika och uppskattade pedagogiken TBA?  

För Socialdemokraterna i Danderyd den 7 december 2020

Jenny Åkervall


Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att betala ut en gratifikation om 2000 kronor till Danderyds kommuns alla medarbetare som tack för arbetsinsatserna under Coronapandemin.

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för många i vårt samhälle, inte minst alla de kommunalt anställda medarbetare som slitit hårt för att anpassa verksamheterna efter rådande situation.

Lärare, fritidspedagoger, förskolelärare, lokalvårdare, personliga assistenter, personal på kommunens vård- och omsorgsboenden, bibliotikarier, tjänstemän – det är många yrkesgrupper som spelat en avgörande roll för att hålla de viktiga kommunala verksamheterna igång under det senaste årets extrema situation.

Som tack för arbetsinsatserna föreslår vi Socialdemokrater därför att kommunen ger Danderyds kommuns medarbetare 2000 kr extra i gratifikation för deras insatser.

Kommunens medarbetare är hjältar och inget tack stort nog. Det känns viktigt att visa att vi ser deras insatser och konkret uttrycker vår uppskattning för det fantastiska jobb de gör och fortsätter att göra. Denna uppskattning tror vi att vi delar med kommunens invånare.

Med anledning av ovan föreslår vi kommunfullmäktige besluta

  1. Att utbetala en gratifikation om 2000 kronor till medarbetare i Danderyds kommun som har arbetat mer än 50 procent perioden 31 mars 2020 till 31 december 2020 (eller längre). Gratifikationen gäller både timanställda, vikarier och fast anställd personal.
  2. Pengarna tas lämpligen från de coronarelaterade statsbidrag som Danderyds kommun fått för att kunna bedriva en fullgod verksamhet under året.

Danderyd den 7 december 2020

Jenny Åkervall

Gruppledare (S)


Danderyd 2019-02-04

Motion till kommunfullmäktige

Gratis broddar åt Danderyds äldre

Vintern är här och med den en hel del bekymmer för människor att ta sig fram till fots på gatorna – inte minst för de äldre. Många har ramlat och gjort sig illa och akutsjukhusen har fyllts med brutna handleder och lårbenshalsar.

Många av dessa olyckor skulle enkelt ha kunnat förebyggas om fler fotgängare bar broddar.

Det finns anledning att påminna om det förslag som Socialdemokraterna i Danderyds lade fram i sitt valmanifest i höstas: gratis broddar till alla äldre.

I Socialdemokraternas valmanifest för mandatperioden 2018–2022 går det att läsa: ”Vintern är en jobbig årstid för många äldre, det blir ännu svårare att ta sig ut när väglaget är dåligt. Vi vill därför förbättra säkerheten och erbjuda gratis broddar till alla äldre”.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, halkar drygt        25 000 personer varje vinter så illa att de måste söka läkarvård och drygt 3 000 av dessa hamnar på sjukhus. Den vanligaste skadan är en bruten eller kraftigt stukad handled, arm eller axel. Men har man otur så kan det vara ett lårbensbrott. Äldre är de mest utsatta och kvinnor är i majoritet.

Flera kommuner i Sverige erbjuder idag gratis broddar till äldre då politikerna insett att det är ett relativt enkelt men effektivt sätt att minska fallolyckor bland äldre.

En så bra kommun som Danderyd borde erbjuda detsamma till sina seniora medborgare. De som många gånger varit med om att bygga upp kommunen. En förhållandevis liten insats som skulle minska isoleringen av äldre på vintern, spara stora resurser för samhället och onödigt lidande för många människor.

Socialdemokraterna i Danderyd yrkar:

att Danderyds invånare över 65 år ska erhålla gratis broddar.

För Socialdemokraterna i Danderyd

Anette Jellve


Till kommunstyrelsens ordförande

Motion angående stöd till politiska partier i Danderyd

Danderyd går nu genom en stor förändringsprocess i och med att förutsättningarna för den kommunala verksamheten är förändrad. Kommunen har under föregående mandatperiod tappat kontrollen över ekonomin. Kommunens ekonomer har räknat fel och politiken har försetts med underlag förplanering av sin verksamhet som inte har stämt med verkligheten.

Det är viktigt att kommunens verksamhet – som omsätter miljardbelopp – kan granskas och ifrågasättas och att resurser finns för den granskningen. Det handlar om tillgång på interna resurser – att medarbetare med kunskap och erfarenhet hanterar kommunens ekonomi och redovisning och gör det med stor noggrannhet och engagemang.

Det handlar också om de möjligheter som våra politiska partier och dess företrädare har att få del av löpnade information från kommunledningskontoret och i möten med kommunledningen få fortlöpande rapporter om verksamhetens ekonomi.

I kommentarer från den politiska ledningen i Danderyd kring det ekonomiska utfallet 2018 så låter man allmänheten förstå att det rått samförstånd med den politik som skapat detta underskott, dvs en acceptans att täcka underskott med försäljning av våra gemensamma tillgångar dvs fastigheter. Man försöker dela med sig av ”skulden” även till oss som inte suttit i ledningen av kommunens styrande organ.

Socialdemokraterna erhåller ett årligt verksamhetsstöd som räcker för att hyra vår lokal och för att informera allmänheten om vårt erbjudande via media. Vi har ekonomi för att hantera den enklaadministration som fordras för att hantera vår ekonomi och finnas tillgängliga via sociala media.

All vår verksamhet bygger på ideella krafter vilket innebär att vi har resurser att analysera och ifrågasätta den information som delges oss och inte heller söka information genom möten med förtroendevalda inom vår allians och med kommunens tjänstemän.

Vi upplever att situationen på sikt är ohållbar. Alla politiska partierna måste få resurser att anställa en politisk sekreterare som ta fram material till våra möten och bistå våra förtroendevalda med det underlag som krävs för att skriva motioner och interpellationer. Vi ser det som ett sätt att fördjupademokratin genom att ge de mindre partierna resurser att arbeta professionellt.

Socialdemokraterna i Danderyd vill föreslå kommunfullmäktige

att besluta om att utöver det bidrag som utgår från partiets storlek garantera alla partier i kommunfullmäktige ett ekonomiskt stöd somger möjlighet att anställa en politisk sekreterare med en arbetstid om minst 50 procent.

Danderyd den 11 september 2019

Karsten Inde (s)

facebook Twitter Email