Vår budget 2021

Budget 2021 

 

Socialdemokraternas förslag i korthet:

 

 • Socialdemokraternas budgetförslag ger ett resultat för Danderyds kommun år 2021 om ca 177Mkr. Förslaget innebär samma återbetalningstakt för det ackumulerade underskottet som majoriteten.

 

 • Oförändrad skattesats, 18,95 kr (ingen skattesänkning om 20 öre).

 

 • Genom att inte förändra skattesatsen för 2021 jämfört med 2020 så tillför vi 31 mkr till verksamheterna jämfört med majoriteten.

 

 • Fokus på mer resurser till verksamheter som berör barn, ungdomar och äldre.

 

 • Kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorg och hemtjänst, 0 taxa i kulturskolan, återöppnande av fritidsgården Pavven, riktad satsning för att motverka psykisk ohälsa bland unga, kompensation till kommunala skolor och förskolor för deras roll som yttersta garant för att säkerställa att det finns plats för alla barn och elever, extra medel till strukturbidrag till skolor som tar extra ansvar för barn med särskilda behov och nyanlända, upplösning av Danderydsmodellen, stärkt underhåll av kommunala fastigheter som skolor, förskolor, äldreboenden.

 

 • Framtidsinriktade investeringar, bl a byggande av fler kommunalt ägda hyresbostäder, äldreboenden och korttidsboenden, idrotts- och rekreationsanläggningar samt en ordentlig översyn av kommunens befintliga fastigheter.

 

Utbildningsnämnden – extra anslag om 11,5:

 • 2 procents uppräkning av skolpengen (jmf med majoritetens 1 procent), bl a för att säkerställa tillräckligt med personal i förskola, grundskola på fritids. 6,5 mkr.
 • Kompensation till kommunala skolor och förskolor för att de – till skillnad från enskilda huvudmän – tar ett särskilt ansvar för att erbjuda barn i kommunen en plats nära hemmet, samt ha beredskap att alltid kunna ta emot nya elever. 2 mkr
 • Extra medel för att inrätta ett särskilt strukturbidrag till skolor som tar stort ansvar för elever med särskilda behov samt nyanlända. 2 mkr.
 • Riktad insats för att motverka psykisk ohälsa bland unga. 1 mkr (årligt bidrag)

 

Kommentar: Fortsatt viktigt att skolenheterna är kostnadsmedvetna och säkerställer en ekonomi i balans.

 

Kultur- och fritidsnämnden – extra anslag om 9,5 mkr.

 • Full kompensation för priser och löner för att undvika besparingsåtgärder – 1,7 mkr
 • Införandet av nolltaxa i kulturskola – 3,1 mkr.
 • Återöppnande av fritidsgården Pavven – 2,3 mkr
 • Upplösning av Danderydsmodellen – 1,5 mkr.
 • Extra satsning på kultur- och friskvårdsaktiviteter för äldre – 900 000 kr.

 

Socialnämnden – extra anslag om 6 mkr

 • 2 procent uppräkning av anslaget till Socialnämnden (jmf med majoritetens 1 procent). Används till kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen och hemtjänsten, inklusive översyn av bedömningsmodellen för hemtjänstinsatser för mer generösa bedömningar och tid till exempelvis sällskap vid måltider och promenader – 6 mkr.

 

Fastighetsnämnden – extra anslag om 3 mkr

 • Höjda anslag för tillsyn, reparation, drift och skötsel av mark och fastigheter – 3 mkr.

 

Kommentar: Kommunens fastigheter lider generellt av en skuld pga eftersatt underhåll. Det gäller bl a skolor, äldreboenden, förskolor, bibliotek. Vi bedömer också att vinterkostnaderna som majoriteten budgeterat med är ett önsketänkande och inte förenligt med försiktighetsprincipen vid budgetering så även här bedömer vi att vi måste stärka anslagen. En god vinterhållning är mycket viktigt inte minst för våra äldre. 

 

Miljö- och hälsa – extra anslag om 1 mkr.

 • Extra anslag för luftövervakning enligt nämndens önskemål – 1 mkr.

 

 

Investeringar

Danderyd har en negativ befolkningsökning och vikande skatteunderlag. De senaste årens hantering av det omfattande ekonomiska underskottet har inneburit kraftiga besparingar i verksamheterna och långsiktiga tillväxtskapande investeringar har fått stå tillbaka.

 

Socialdemokraterna ser ett behov av att göra investeringar för att Danderyd ska bli en mer attraktiv kommun att bo och leva i. Vi behöver bygga fler bostäder, i synnerhet lägenheter för mindre hushåll, för att möjliggöra större rörlighet på bostadsmarknaden. Vi behöver investera i vårt idrotts- och föreningsliv och vi behöver göra investeringar för att förbereda oss för en ökande andel äldre bland kommunens invånare.

 

Vi skulle därför vilja se att kommunen omgående inledde processer med beredningar, planarbete och förprojektering för följande investeringar. Vi vill i samband med detta också poängtera att vi ser goda möjligheter att nedan investeringar kommer bära sig själva:

 

 • Ett nytt äldreboende samt ett nytt korttidsboende i kommunal ägo
 • 200 st hyresbostäder i kommunal ägo
 • Nya omklädningsrum och toaletter på Danderyds Arena/Danderyds Gymnasiums IP
 • En ny inomhusfotbollshall i kommunal ägo
 • Nytt badhus i kommunal ägo
 • Ny multisporthall (friidrott, gymnastik, innebandy, basket) i ett samägande med kringliggande kommuner.
 • En satsning på offentlig konst och utsmyckning.
 • Ordentlig översyn av kommunens befintliga fastigheter vad gäller skick och teknisk status. Många verksamheter klagar på att lokalerna är i dåligt skick och inte alltid ändamålsenliga i sin utformning. Vi bedömer att det finns ett mycket stort underhålls- och ombyggnationsbehov inom kommunens fastigheter då majoriteten varit alltför kortsiktiga i sin fastighetsförvaltning när det gäller löpande underhåll och nödvändiga investeringar de senaste decennierna.
facebook Twitter Email