Översiktsplanen

Fram till den 13 februari pågår granskning av översiktsplanen. Det är då sista tillfället att tycka till om inriktningen för kommunens framtida mark- och vattenanvändning innan kommunfullmäktige förmodligen fattar beslut i maj 2022.

Det är ett digert  material men vill du läsa mer så hittar du det på kommunens hemsida Granskning av översiktsplanen – Danderyds kommun

Digitalt öppet hus hålls;

  • 1 februari kl. 17 – 19
  • 3 februari kl. 13 – 15

Det har varit flera omgångar att tycka till i detta. Vi har lämnat en första omgång med synpunkter, men kommer bygga på dem inför debatten i kommunfullmäktige. Om du efter att tagit del av handlingarna eller deltagit i något av mötena eller i övrigt har synpunkter hör av dig till någon i styrelsen. kontakter till dem hittar du här under menyn – Representation i nämnder mm. Se nedan;

Synpunkter på Danderyds översiktsplan

Den pågående samrådsprocessen ger medborgarna möjlighet att yttra sig över förslaget till ny översiktsplan. För socialdemokraterna är invånarnas åsikter om hur Danderyd ska utvecklas viktig. Vi önskar därför invänta invånarnas synpunkter i den pågående samrådsprocessen innan vi tar ställning till översiktsplanen i detalj.

Detta yttrande är således av mer övergripande karaktär och ger uttryck för hur vi socialdemokrater ser på bostadspolitiken och utvecklingen av kommunens fysiska miljöer ur ett mer ideologiskt perspektiv.

God tillgång till bostäder i olika upplåtelseformer är avgörande både för medborgarnas livskvalitet och för samhällsekonomins funktionssätt. En god tillgång till bostäder skulle bland annat bidra till att fler företag etablerade sig i vår kommun.

Fram till år 2030 måste det sannolikt byggas cirka 840 000 bostäder i Sverige. Av särskild vikt är att alla studenter vid universitet och högskola runt om i landet ska få hyreslägenhet till skälig hyra från första dagen, samt att antalet specialbostäder för äldre och funktionsvarierade ökas kraftigt. Högskolor och universitet finns i vår kommuns närhet och vi har en växande andel äldre invånare. Vi har även ett sjukhus i vår kommun och personalförsörjning inom sjukvården är en utmaning som kräver tillgång till bostäder. Vi behöver därför se till att det byggs lägenheter för alla åldrar och vi behöver fler bostäder som fler har råd att bo i.

Varsam förtätning, helst i kommunal regi

Danderyd är förvisso redan en tätbebyggd kommun men vi ser ingen anledning till att vi ska ligga i botten när det gäller nybyggnationer i landet. Anledningarna är flera: Vi får oroande prognoser om att befolkningsunderlaget och därmed skatteunderlaget i vår kommun minskar. Vi har redan utomordentliga kollektiva kommunikationer på plats i kommunen. Det finns byggbar mark. Vår kommun är mycket attraktiv och efterfrågan av bostäder av olika typer är mycket stor. Investeringar i fastigheter i Danderyds kommun har historiskt varit en mycket bra affär. Det finns alltså många anledningar till att vi bör bygga fler bostäder och att dessa ska byggas i kommunal regi.

Vi anser att försäljningen av kommunens kommunala fastighetsbolag, Danderydsbostäder, var ett misstag. Hade det behållits i kommunalt ägo hade vi haft större rådighet över beståndet och dessutom tagit del av en stor värdeökning.

Vi ser stora möjligheter att med avstamp i den nya översiktsplanen på nytt etablera ett eget kommunalägt fastighetsbolag. Det finns en rad fördelar för vår kommun att äga och förvalta ett eget bestånd av lägenheter. Dels har vi som kommun, jämfört med privata aktörer, möjlighet att mycket fördelaktigt finansiera investeringar. Dels kan vi tillgodose medborgarna synpunkter på ett bättre sätt vid exploatering. Vidare så skapar vi rådighet över beståndet och kan tillgodose de lagstadgade skyldigheterna vi som kommun har att tillhandahålla bostäder för vissa grupper, utan att som idag behöva hyra dessa dyrt av privata aktörer.

Med ett kommunalägt fastighetsbolag får medborgarna ta del av de stigande fastighetspriserna och vi kan i dialog med medborgarna utforma bostäder och lokaler som möter invånarnas behov i olika skeden av livet. Vi vill också att vår fastighetsförvaltning i större utsträckning ska ta hand om driften och underhållet i egen regi. Detta för att undvika krångliga upphandlingar med entreprenörer och för att få en effektivare förvaltning. Vår förvaltning klagar idag på att det är svårt att följa upp såväl driftsentreprenörens arbete som kostnaderna för drift, underhåll och reparationer.

Både ungdomar och äldre måste ha en chans att kunna bo kvar i kommunen då livet förändras. Vi ska bygga lägenheter med en hyresnivå som ger alla – även resurssvaga – en möjlighet att hitta en bostad. Vår kommun ligger efter i byggandet av lägenheter för personer som inte har miljoninkomster, nya familjer, ensamstående med flera. Det måste till ett utbud av billiga bostäder både hyres- och bostadsrätter. Vår kommun har de bästa förutsättningarna för detta.

Vi behöver även boende för våra äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och särskild omvårdnad.

  • Trygghetsboenden
  • Seniorbostäder
  • Vård- och omsorgsboenden

Vi är precis som övriga partier noga med att vår kommun även fortsättningsvis ska vara en hållbar trädgårdsstad. Vi ser framför oss att vi varsamt kan förtäta områdena kring de kollektiva knutpunkterna där det idag exempelvis finns väl utbyggda kommunikationer i form av tunnelbana eller befintliga busslinjer och vägar som klarar en något ökad belastning.

Ett område som kan utvecklas i vår kommun är området kring Danderyds sjukhus och Mörby centrum samt utmed E18 mot Mörby Kontor som ligger centralt och med mycket goda befintliga kommunikationer.

Vi ser också möjlighet till ytterligare mycket varsam förtätning kring våra lokala centrum kring exempelvis Eneby Torg, Nora Torg, Djursholms centrum samt längs delar av Roslagsbanans sträckning. Vi ser även möjligheter till bostadsbyggande kring Danderyds gymnasium och längs Rinkebyvägen. Kring dessa tror vi på att i egen regi bygga mindre flerbostadshus som smälter in i de befintliga centrumbildningarna. Dessa kan med fördel vara exempelvis anpassade för boende med särskilda behov.

Tunnelförläggning av E18 och förlängning av tunnelbana mot Täby

Det finns två frågor som ligger lite vid sidan av översiktsplanen men som vi ändå vill nämna då de har stor påverkan på miljön i Danderyd: Tunnelförläggning av E18 och förlängning av tunnelbanan mot Täby.

En tunnelförläggning av motorvägen skulle kunna skapa mer yta för nybyggnationer och ge möjlighet att skapa en attraktiv stadsdel som också inkluderade ytor för rekreation och handel. E18 under jord skulle dessutom innebära en tydlig förbättring av den kringliggande miljön med mindre utsläpp och buller. Vi socialdemokrater är medvetna om att en tunnelförläggning är en gigantisk investering och att beslutet om detta inte är Danderyds kommuns utan framförallt staten genom exempelvis Trafikverket. Vi vill dock i den nya översiktsplanen uttrycka vår vilja att verka för en tunnelförläggning och ser stora fördelar för Danderyd kommun om en sådan skulle bli verklighet.

Vi socialdemokrater ser också positivt på en förlängning av tunnelbanan mot Täby. Vi är medvetna om att denna fråga, likt tunnelförläggningen av E18, inte är en fråga för Danderyds kommun att på egen hand avgöra, genomföra eller finansiera. Vi ser dock en rad fördelar för vår kommun om detta skulle bli verklighet både i form av nya kollektiva kommunikationer för våra invånare och dels att det skulle avlasta trafikbelastningen genom vår kommun.

Danderyd ska verka för god folkhälsa

Vi anser att Danderyd ska vara en kommun som på bästa sätt uppmuntrar våra medborgare till rörelse, både spontant och i organiserad form. För att underlätta motion och utomhusvistelse vill vi därför värna, vårda samt komplettera våra skogs- och strandpromenader.

 

I Danderyd finns redan ett rikt föreningsliv och en stor andel av kommunens invånare idrottar och är aktivt fysiska. Samtidigt råder det stor brist på träningsytor, framför allt träningstider i inomhushallar. Dessutom är flera av våra anläggningar i dåligt skick. Majoriteten har under lång tid underlåtit sig att underhålla våra idrottsanläggningar och dessutom hittat på Danderydsmodellen där man avsagt sig ägandeskapet, underhållet och driften av flera av våra anläggningar. Vi vill omedelbart skrota Danderydsmodellen och återta alla våra gemensamma anläggningar i kommunal ägo utan krångliga borgensupplägg med ideella föreningar och säkerställa ett bra underhåll och nödvändiga investeringar.

 

Vi vill skapa bästa förutsättningar för våra föreningar att sätta våra medborgare i alla åldrar i rörelse. Vi socialdemokrater ser behovet av flera inomhushallar, ett nytt badhus och en upprustning av redan befintliga idrottsanläggningar. Vi ser potentialen i en utveckling av området kring Danderyd gymnasium, där vi vill skapa ett samlat idrottscenter i kommunen, inklusive en uppvärmd inomhushall för de tusentals barn och unga i vår kommun som spelar fotboll flera dagar i veckan, året runt. Vi vill också skapa förutsättningar för andra idrotter såsom gymnastik och andra inomhusidrotter att kunna bedriva en verksamhet av toppklass för både motionärer, nybörjare och elitsatsande. Vi vill att området kring Danderyds gymnasium särskilt pekas ut i översiktsplanen som lämpliga för rejäla satsningar på nya idrottsanläggningar.

 

Förutom att dessa investeringar hjälper oss att förbättra hälsan för våra invånare – vilket i förlängningen också är klok ekonomisk politik – så råder det brist på den här typen av anläggningar i hela regionen. Eventuellt obokade tider skulle med andra ord högst troligt kunna hyras ut vilket också talar för att dessa typer av investeringar är mycket sunda och med liten risk.

 

Framtidstro och långsiktighet med respekt för miljö, hälsa och historia 

Den fysiska miljöns utformning har stor påverkan på hur vi lever våra liv och på vårt välbefinnande. Genom att sociala värden prioriteras tillsammans med ekologiska och ekonomiska värden kan vi skapa ett hållbart samhälle. När vi stärker och prioriterar social värden i den fysiska miljön kan vi bland annat skapa bättre förutsättningar för integration, tillgång till bostäder med rimliga hyror, minskad ensamhet, förbättrad folkhälsa och en känsla av trygghet.

 

Vi socialdemokrater önskar därför att hela översiktsplanen genomsyras av ambitionen att bygga ett Danderyd som främjar hälsa, miljö och social hållbarhet. Denna ambition bör tydligt formuleras i översiktsplanen.

Slutligen, det är viktigt att vår kommun kan fortsätta växa men det krävs insatser om vi ska lyckas vända prognoserna om ett minskat befolkningsunderlag. Det finns fysisk yta för detta.

Vi är övertygade om att det går att bygga varsamt med eftertanke. Närhet till affärer, service och social samvaro såsom kulturliv och restauranger är sådant som många efterfrågar. I flera olika delar av vår kommun finns möjlighet till förtätning. Man kan bygga utan att förstöra attraktiv parkmark, lummiga villakvarter och välutnyttjade friluftsområden.

Allt är en fråga om vilja, lyhörd dialog med medborgarna och ett professionellt ledarskap.

Socialdemokraterna i Danderyd

 

 

facebook Twitter Email