Årsmöte 2021

Den 27 mars har Arbetarekommunen årsmöte. Mötet blir p.g.a. rådande pandemi digitalt. Vi kommer använda Zoom.

Här är agendan till mötet:

Förslag till dagordning vid

Danderyds Arbetarekommuns Årsmöte

Lördagen den 27 mars 2021

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Parentation
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse 2020
 8. Ekonomisk berättelse 2020
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om föregående års ekonomiska resultat
 13. Rapport från kommunfullmäktigegruppen
 14. Beslut om arvoden
 15. Verksamhetsplan för 2021
 16. Val av styrelse och revisorer                                                                                          a) Ordförande 2 år                                                                                                        b)Kassör – 2 år                                                                                                              c) 2 ledamöter – 2 år                                                                                                    d) Ersättare – 1 år                                                                                                          e) Revisorer – 1 år                                                                                                          f) Revisorsersättare – 1 år                                                                                            g) Arkivarie – 1 år                                                                                                          h) Fanbärare – 1 år
 17. Valberedning – 1 år
 18. Fastställande av lista till kyrkovalet
 19. Presentation av det kyrkopolitiska programmet
 20. Övriga frågor
 21. Avslutning
facebook Twitter Email